Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

 

KURUMSAL AMAÇLAR

HEDEFLER

PLAN

FAALİYET

HEDEF SORUMLUSU

TERMİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanlara uygun, etkili, erişebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak

Kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek

 

Öz değerlendirme yapmak

Kalite

Yönetim Birimi

2020 yılı içinde

 

Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek

(şifreleme sistemi,kullanıcı kontrolü,eğitimler, logların takibi,gizlilik sözleşmesi vb)

Kurumumuz HIMSS EMRAM kriterlerine göre O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu unvanı almaya hak kazanan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden biri olan merkezimizde Standartlar çerçevesinde çalışmalar sürdürülecek.

Kalite standartları çerçevesinde güvenliği ile ilgili Yıl içinde eğitim düzenlemek.

Tüm personele ait Farkındalık bildirgesi ve gizlilik sözleşmesi

Mevcuttur.Süreklilik arz etmesi açısından kurumda işe yeni başlayan personellere Farkındalık bildirgesi ve gizlilik sözleşmesi eğitimleri Uyum eğitimi kapsamına alınmıştır.Süreç devam ettirilecek.

Yıl içinde veri kurtarma tatbikatı yapılacak.

HBYS firması ile gizlilik sözleşmesi imzalamak.

 

 

Bilgi Yönetimi Birimi

 

 

2020 yılı içinde

Düzenli periyotlarla Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek

Çalışanlara yılda bir kez(Aralık ayı) memnuniyet anketi yapmak,

3ayda bir görüş, öneri, istek ve

taleplerini değerlendirmek

Kalite

Yönetim Birimi

2020 yılı içinde

 

Sağlık

altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği ni sağlamak

 

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesini sağlamak (yangına karşı alınacak önlemler, bilgi güvenliği ile alınacak önlemler vb)

Acil durum ve afet yönetimine yönelik yılda 1 kez eğitim vermek

Acil durum ve afet yönetimine ilişkinyılda bir kez tatbikatlar yapmak

Bilgi güvenliği konusunda yılda 1 kez çalışanlara eğitimvermek

 

Sivil Savunma Birimi

Bilgi Yönetimi Birimi

 

 

2020 yılı içinde

 

 

Sağlık tesisinin enerji verimliliği ve israfın önlenmesine yönelik çalışmalar

Aydınlatmada kompakt florasan

kullanılmaktadır. Floerasanlarda aydınlatma tüketimini azaltmak için lede dönüştürülmektedir. Yansımayı artırmak

için açık renk boya ve mobilya kullanılmaktadır.

Bürolarda Kağıt tasarrufuna yönelik çalışmalarda farkındalık oluşturmak amaçlı idari personellere İdari Birim Bazlı eğitim de gerekli hatırlatmaları yapmak.

 

İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

 

2020 yılı içinde


 

 

Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini sağlayacak kurum içi mekânların sağlanması ve kurum kültürünün oluşturulması

Anket, web uygulamaları, mobil uygulamalar, öneri kutusu gibi uygulamaların daha aktif kullanılması

 

Hastalara aylık memnuniyet anketi yapmak, Anket değerlendirme komisyonu tarafından anketlerin değerlendirilmesi ve uygunsuzluk durumunda düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak.

 

 

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

Her ay

Hastanemizin altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve donanım eksikliklerini gidermek,

iyileştirmek

Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek

Planlamayı etkinleştirecek altyapıçalışmalarını gerçekleştirmek

Tıbbi cihaz ve donanımihtiyaçlarının belirlenmesi, temini ve donanımın güçlendirilmesi

Tıbbi ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları, İhtiyaç ve tespit komisyonunca belirlenerek

ihale,doğrudan temin vb. aracılığıyla alınmasını sağlamak.

Hastane Yöneticiliği

2020 yılı içinde


 

Kurumsallaşmayı ve profesyonelleş meyi sağlamak

Kurum içi ve kurum dışı

mesleki eğitim faaliyetlerini

teşvik etmek ve geliştirmek

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı ve eğitim standartlarının belirlenmesi

Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi

İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programları geliştirilmesi

Kongre,kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımını sağlamak.

Bakanlığımızca Kurumumuz personellerine bildirilmesi istenen eğitim, kongre,kurs ve sempozyum bildirimi duyurularını yapmak.

Hastane Yöneticiliği

2020 yılı içinde

Hasta bilgilendirilmeleri

-nin arttırılması

Hastaların hastane hizmetleri ve sağlık problemleriyle ilgili bilgilendirilmelerini sağlamak

Hastalarımıza Hastane Hizmetlerini Sunum Ortamında Ortak TV Yayını EkranındanBilgilendirme

WEB sitesi üzerinden bilgilendirme

Basılı broşür dokümanlarla bilgilendirme

Diş Hekimleri tarafından yüz yüze bilgilendirme

Hastane TV sisteminden yayınlanacak programlar hazırlamak

WEB sitesi,Sosyal Medya,Basılı Yayınlar Ve Diş hekimleri tarafından hastalara yapılan eğitimlerin devamını sağlamak.

Hastane Yöneticiliği

2020 yılı içinde

 

Hastanede güvenli çalışma ortamını sağlamak

İSG

Önlemlerinin Personel

Tarafından Uygulanmasını Sağlamak ve Denetlemek

İSG Önlemlerinin Personel Tarafından Uygulanması İçin Gerekli Önlemlerin Alınması ve Kontrollerin Etkin Bir Şekilde Yapılarak Uygulama Eksikliklerinin Giderilmesi

İş sağlığı güvenliği tedbirlerinin

alınması, Sağlık taramalarının yaptırılması

İş sağlığı Güvenliği birimi

2020 yılı içinde

Toplum sağlığının

geliştirilmesi için koruyucu hekimlik

çalışmalarının ön plana

çıkarılması

Koruyucu ağız ve diş sağlığına önem vererek bu konuda toplumu bilinçlendirmek

Sosyal Sorumluluk çalışmaları yaparak ,ağız sağlığının korunması ve sürdürülmesi

Sosyal Sorumluluk çalışmaları yaparak ,ağız sağlığının korunması ve sürdürülmesi amaçlı çalışmalar yapmak ve katılım sağlamak.

Hastane İdaresi

2020 yılı içinde

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü

Başhekim